BUCUREȘTI - Municipiu (niv.Arhivă)

Archive plan context

 

Informații de identificare (ISDIAH)

Identificator (ISDIAH):ANR-BM
Title:BUCUREȘTI - Municipiu
Forma autorizată a numelui:Serviciul Municipiului Bucureşti al Arhivelor Naţionale (S.M.B.A.N.)
Alte forme ale numelui:D.M.B.A.N.
Tipul instituţiei deţinătoare de arhivă:Structură teritorială a Arhivelor Naţionale
 

Informații de contact

Localitate și adresă:București, Calea Văcărești, nr. 470, sector 4
Nr. telefon:+4 021/3320771
Nr. fax:+4 021/3325235
Adresa e-mail:dmb.an@mai.gov.ro
Persoane de contact:împ. Şef Serviciu Lucica Tornea
 

Informații de descriere

Istoricul instituţiei deţinătoare de arhivă:Dezvoltarea instituţiilor care aveau să contribuie la înscrierea Principatelor Române şi apoi a României pe căile civilizaţiei moderne a determinat înfiinţarea, la 1 mai 19831, în Ţara Românească şi la 1 ianuarie 1832 în Moldova, în baza Regulamentului Organic şi sub oblăduirea Departamentului Trebilor dinlăuntru, a Arhivelor Statului. Instituţia avea să joace un rol esenţial în scrierea istoriei neamului românesc prin modul în care a reuşit să conserve şi să pună în valoare comorile documentare aflate în depozitele sale.
În anul 1950 a fost creat Serviciul „Arhivele Statului Regiunea Bucureşti” ce era la momentul respectiv o soluţie izvorâtă din necesitatea de a gestiona volumul impresionant de documente creat timp de un secol. Rămâne important pentru istoria Arhivelor organizarea acestui serviciu care coordona în epocă desfăşurarea oricărei activităţi legate de arhivă, de la conservarea şi valorificarea documentelor create de organismele care au funcţionat pe teritoriul capitalei şi în cuprinsul regiunii Bucureşti, până la controlul creatorilor şi deţinătorilor de arhivă de pe raza sa de responsabilitate.
În anul 1964, pe fondul creşterii cantităţii de documente – consecinţă directă a evoluţiei urbanistice a Bucureştiului şi a zonelor limitrofe – precum şi pentru o mai bună organizare a documentelor, a fost înfiinţat „Serviciul Arhivelor Statului Bucureşti – Oraş”, aşa cum reiese din primul raport de activitate al instituţiei.
„În ansamblul de măsuri luate pentru îmbunătăţirea continuă a muncii arhivistice din ţara noastră, Direcţia Generală a Arhivelor Statului a înfiinţat, la data de 15 iunie 1964, Serviciul Arhivelor – Oraş Bucureşti, menit să asigure prelucrarea tehnico-ştiinţifică a materialelor documentare din propriile depozite, precum şi organizarea muncii de arhivă la organizaţiile socialiste din oraşul Bucureşti”.

Reîmpărţirea administrativ-teritorială a ţării din anul 1968, care se înscria, în linii mari, în vechea împărţire tradiţională – „anul naşterii” multor filiale judeţene ale Arhivelor Statului – a avut drept consecinţă şi schimbarea denumirii în aprilie 1969 a Serviciului Arhivelor Statului Oraş Bucureşti în Filiala Arhivelor Statului Municipiului Bucureşti, titulatură ce va consacra în lumea ştiinţifică, pentru o îndelungată perioadă de timp, instuituţia responsabilă de păstrarea pentru generaţiile viitoare a izvoarelor care stau mărturie asupra devenirii urbei Bucureşti.
Legea nr. 16/1996, promulgată la 2 aprilie 1996 – publicată în „Monitorul Oficial” la 9 aprilie 1996 – statuează rolul Arhivelor Naţionale în administrarea, supravegherea şi protecţia specială a Fondului Arhivistic Naţional şi modifică statutul filialelor judeţene, transfomându-le în „direcţii judeţene”, astfel că, începând cu această dată, Filiala Arhivelor Statului Municipiului Bucureşti a devenit Direcţia Municipiului Bucureşti Arhivelor Naţionale, având acelaşi statut cu cel al celorlalte direcţii judeţene ale Arhivelor Naţionale.
Din anul 2009 ( HG nr. 1376), ca urmare a reorganizării unor autorităţi şi instituţii publice, "Arhivele Naţionale [...] funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, la nivel de direcţie, în subordinea Ministerului Administraţiei şi Internelor, prin reorganizarea aparatului central al Arhivelor Naţionale, la nivel de direcţie în subordinea Ministerului Administraţiei şi Internelor, precum şi a direcţiilor judeţene ale Arhivelor Naţionale şi a Direcţiei Municipiului Bucureşti a Arhivelor Naţionale, la nivel de servicii".

De la înfiinţare până în anul 1974, Filiala Arhivelor Statului Municipiului Bucureşti şi-a desfăşurat activitatea în „localul vechiului sanctuar al Arhivelor Statului din ţara noastră, situat în str. Arhivelor nr. 2” – lăcaşul mănăstirii Mihai Vodă. Din anul 1974, Filiala Arhivelor Statului Municipiului Bucureşti a început să funcţioneze în noul sediu din Calea Văcăreşti, nr. 470, amplasat în locul birourilor Penitenciarului Văcăreşti.
Atribuții/sursele de autoritate:S.M.B.A.N. are competențe în aplicarea prevederilor legii Arhivelor Naționale (nr. 16/1996, cu modificările și completările ulterioare) la nivelul municipiului Bucureşti.
Printre atribuţiile instituţiei se numără:
- controlează aplicarea prevederilor legislaţiei în vigoare pe linia muncii de arhivă la nivelul tuturor creatorilor şi deţinătorilor de arhivă şi stabileşte măsurile ce se impun potrivit legii;
- preia de la creatorii şi deţinătorii de arhivă documentele care fac parte din Fondul Arhivistic Naţional al României, în condiţiile şi la termenele prevăzute în lege;
- asigură evidenţa, inventarierea, selecţionarea, păstrarea şi folosirea documentelor pe care le deţine;
- asigură documentele pe bază de microfilme şi alte forme de reproducere adecvate;
- asigură aplicarea prevederilor legislaţiei în vigoare în realizarea protecţiei documentelor care fac parte din Fondul Arhivistic Naţional al României, respectiv apărarea secretului de stat, paza şi conservarea acestor documente, atât în timp de pace, cât şi la mobilizare sau război etc.
Arhiva curentă și politica de colectare:Conform legii, S.M.B.A.N. preia de la creatori și deținatori documentele cu valoare istorică, după cum urmează:
- documente scrise - după 30 de ani de la crearea lor;
- acte de stare civilă - după 100 de ani de la întocmirea lor;
- matrice sigilare confecţionate din metal, având înscrise toate însemnele legale şi denumirea completă a unităţii - după scoaterea lor din uz, etc.
Lipsa spațiilor de depozitare și a personalului face însă ca termenul legal să nu poată fi mereu respectat.
Clădirea (clădirile):S.M.B.A.N. deține trei spaţii în Bucureşti:
- sediul central situat în Calea văcăreşti, nr. 470, sector 4,
- două depozite exterioare situate în B-dul Iuliu Maniu nr. 69A, sector 6, respectiv Şos. Vitan-Bârzeşti, nr. 2-4, sector 4.

Serviciile pentru public se desfășoară exclusiv la sediul central (Biroul de Relaţii cu Publicul - parter, Sala de Studiu - et. 1).
Fonduri și colecții deținute:În decursul activităţii instituţiilor ce şi-au avut sediul în acest oraş s-au creat tot mai numeroase şi variate genuri de arhive, corespunzător profilului acestora, oferind, prin conţinutul informaţiilor respective, importante date privind trecutul oraşului.
Documentele aflate în păstrarea S.M.B.A.N. se pot organiza astfel:
I. Fonduri ADMINISTRATIVE - printre cele mai reprezentative sunt: Primăria Municipiului Bucureşti, primăriile sectoarelor I Galben, II Negru, III Albastru, IV Verde, Consiliul Popular al Judeţului Ilfov etc.;
II. Fonduri POLIŢIENEŞTI - din care menţionăm: Agia Oraşului Bucureşti, Prefectura Poliţiei Capitalei, Inspectoratul Regional de Poliţie Bucureşti, Comisiile poliţiilor de culori (galben, negru, albastru, verde), Inspectoratul de jandarmi Bucureşti, arhivele judecătoreşti etc.;
III. Fonduri ECONOMICE - documentele create de întreprinderi din ramura industriei uşoare, societăţi comerciale, instituţii bancare şi de credit etc.;
IV. Fonduri de ÎNVĂŢĂMÂNT ŞI CULTURĂ - create de şcoli, gimnazii, licee, inspectorate şcolare, Societatea Ateneul Român, colecţia George Enescu etc.,
V. Fonduri din ramura CULTELOR - arhive mănăstireşti, Arhiepiscopia Romano-Catolică etc.;
VI. Fonduri SANITARE ŞI DE AJUTOR SOCIAL - ex. Spitalul Colţea, Filantropia etc.;
VII. Fonduri PERSONALE ŞI FAMILIALE - Mavrocordat, Dinu Lipatti, Chrissoveloni, Brâncoveanu etc.;
VIII. Colecţii arhivistice: colecţia de testamente, colecţia registrelor de stare civilă, colecţia matricelor sigilare etc.
 

Informații despre acces

Programul pentru public:Audienţe şef serviciu - marţi: 13.00 - 15.30 (cu programare prin telefon - 021/3320771).

Biroul de Relaţii cu Publicul (primiri cereri/eliberări acte):
Program: luni-miercuri, vineri: 8.30 - 16.30,
joi: 8.30 - 18.30 (cu pauză zilnic între orele 12.30 - 13.00).

Sala de studiu:
Program: luni - joi: 8.30 - 15.30.
Condiţii şi cerinţe pentru acces şi folosire:I. Informaţii utile pentru cercetătorii de la sala de studiu:

Accesul la cercetare prin sala de studiu se realizează în baza unei legitimaţii de utilizator. Accesul în sălile de studiu este permis utilizatorilor cu vârsta de peste 18 ani.
Legitimaţia de utilizator este gratuită, nominală şi netransmisibilă. Aceasta se eliberează în baza unei cereri-tip, a unui act de identitate valabil (buletin de identitate/carte de identitate/ paşaport) şi în urma completării declaraţiei pe proprie răspundere. Legitimaţia de utilizator are valabilitate până la încheierea anului calendaristic în care a fost emisă.
În vederea studierii materialului documentar selectat, comanda se face pentru ziua lucrătoare următoare sau pentru o altă dată calendaristică. Pentru fondurile aflate în depozitele exterioare ale Arhivelor Naţionale, comenzile de unităţi arhivistice se fac cu cel puţin 3 zile înaintea datei stabilite pentru cercetare.II. Informaţii utile Biroul de Relaţii cu Publicul:

În vederea obținerii de copii, extrase și certificate de pe documentele aflate în păstrarea S.M.B.A.N. este necesar să depuneți o cerere scrisă în acest sens.
Tarifele pentru serviciile prestate de SMBAN:
- identificarea actelor solicitate, întocmirea, xerografierea sau dactilografierea certificatelor, extraselor şi copiilor de pe documente şi eliberarea acestora: 45,00 lei;
- xerocopia: 1,00 lei;
- eliberarea de exemplare suplimentare: 3,00 lei/exemplar etc. (baza legală: Legea nr. 16/1996, Legea nr. 196/2002, OG nr. 74/2001).

Contul în care se achită tarifele pentru serviciile prestate: cont RO12TREZ70520160103XXXXX (Trezoreria sectorului 5), cod fiscal: 8609468.


III. Alte informaţii de interes:

Informaţii utile pentru operatorii economici prestatori de servicii arhivistice:

Taxe şi tarife pentru eliberarea de licenţe şi autorizaţii de funcţionare:
- eliberare autorizaţie de funcţionare/serviciu arhivistic: 1119,00 lei;
- reînnoirea autorizaţiei de funcţionare/serviciu arhivistic: 1119,00 lei;
- eliberarea duplicatului autorizaţiei de funcţionare/serviciu arhivistic: 107,00 lei.

Contul în care se achită tarifele pentru serviciile prestate: cont RO12TREZ70520160103XXXXX (Trezoreria sectorului 5), cod fiscal: 8609468.
Accesibilitate:Staţii de metrou: Piaţa Sudului (M2 Pipera - Berceni)
Staţii RATB: Autobuze - 232, 312, 313, 381, 634
Troleibuze - 73, 74, 77
Tramvaie - 11

În faţa instituţiei beneficiaţi de parcare.
 

Informații despre servicii

Servicii de cercetare:Unităţile arhivistice şi unităţile de bibliotecă aflate în administrarea şi păstrarea Arhivelor Naţionale pot fi cercetate în sălile de studiu exclusiv în scopuri ştiinţifice/jurnalistice, pentru elaborarea unor lucrări de specialitate, studii, articole, comunicări, expoziţii, emisiuni radio, TV etc.
Obţinerea unor documente cu valoare probatorie nu se poate realiza prin sălile de studiu ale Arhivelor Naţionale, ci prin compartimentele de relaţii cu publicul, conform reglementărilor în vigoare.

În vederea obținerii accesului la sala de studiu, trebuie să dețineți un act de identitate valabil/permis de acces.
Accesul la documente prin intermediul sălii de studiu se face cu respectarea prevederilor anexei 6 la Legea nr. 16/1996. De asemenea, documentele a căror cercetare poate afecta intersele naţionale, drepturile şi libertăţile cetăţenilor, prin datele şi informaţiile pe care le deţin, sau cele a căror integritate fizică este în pericol nu se dau în cercetare.
Fac parte din această categorie documentele care:
- privesc siguranţa, integritatea teritorială şi independenţa statului român, potrivit prevederilor constituţionale şi ale legislaţiei în vigoare;
- pot leza drepturile şi libertăţile individuale ale cetăţeanului;
- sunt într-o stare necorespunzătoare de conservare;
- nu sunt prelucrate arhivistic (nu sunt inventariate, numerotate şi certificate) etc..
Servicii de copiere:Tarife pentru servicii Sala de studiu:
- copii cameră foto cu mijloace S.M.B.A.N.: 1,00 lei;
- taxa zilnică pentru foto cu aparat propriu al cercetătorului: 7,00 lei;
- xerocopia: 1,00 lei etc. (baza legală: Legea nr. 16/1996, Legea nr. 196/2002, OG nr. 74/2001).

Cercetătorul poate să realizeze studii, articole pe baza materialului documentar cercetat şi să publice, in extenso sau parţial, textul şi/sau imaginea unităţilor arhivistice studiate, cu menţionarea sursei bibliografice (Arhivele Naţionale ale României).
Spaţiile pentru public:În imediata apropiere a sediului S.B.M.A.N. se află o serie de magazine: Baumax, mall Sun Plaza, piaţa agroalimentară Piaţa Sudului etc.
 

Informații de control a descrierii

Ident instituție/persoană responsab. descriere:Ioana Iordăchescu
Identificatorul instituţiei:ANR- MB
Reguli şi/sau convenţii folosite:ISDIAH
Status continut descriere:Finalizată
Datele creării, revizuirii sau anulării:24.04.2014
Grafia:limba română, alfabet latin
 

Usage

Permission required:Nu este cazul
Physical Usability:Fără restricții
Accessibility:Public
 

URL for this unit of description

URL:http://cautare-b.arhivelenationale.ro/cautare-b/detail.aspx?ID=132025
 
Home|Shopping cartno entries|Login|de en fr it nl sl ar hu ro
Online queries in archival fonds - Centrul Regional București