DJ-F-00509 SFATUL POPULAR AL RAIONULUI CALAFAT, 1950-1968 (niv.Fond)

Archive plan context

 

Information on identification

Ref. code:DJ-F-00509
Ref. code AP:DJ-F-00509
Title:SFATUL POPULAR AL RAIONULUI CALAFAT
Creation date(s):1950 - 1968
Level:niv.Fond
 

Information on extent

Number:1622
Running meters:53.65
Archival Material Types:dosare, registre
 

Information on context

Name of the creator / provenance:Sfatul Popular al Raionului Calafat
Administration history:Legea Nr. 5 din 7 septembrie 1950 pentru raionarea administrativ-economică a teritoriului R.P.R, împărţea teritoriul României în: regiuni, raioane, oraşe, comune. Regiunea era unitatea teritorial administrativ-economică delimitată teritorial, pe care se sprijinea direct organele centrale de stat ( art. 3). Avea în subordine raionale precum şi oraşele de subordonare regională. Raionul era unitatea teritorială, operativă din punct de vedere economic, politic, administrativ, alcătuit din oraşe de subordonare raională şi comune ( art. 6). Raionul avea în subordine directă comuna, precum şi oraşele de subordonare raională. Se înfiinţau 28 de regiuni, printre care şi regiunea Dolj, având în componenţa sa 9 raioane: Craiova, Balş, Băileşti, Brabova, Calafat, Caracal, Gura Jiului, Pleniţa şi Corabia. Alegerea deputaţilor Sfaturilor Populare s-a făcut pe baza Legii Nr. 6/1950. Din septembrie şi până în decembrie 1950, când s-a emis Decretul Nr. 259/1950 privind organizarea şi funcţionarea Sfaturilor Populare, la nivelul raioanelor au funcţionat Comitetele Provizorii ale Sfaturilor, organisme care au preluat atribuţiile Comitetele Provizorii Judeţene şi de plasă, dar adaptate la noile condiţii.
Decretul Nr. 331 din 1952, reduce numărul regiunilor la 18, astfel Regiunea a XVI Dolj, devine Regiunea Craiova, iar oraşul Calafat devine oraş de subordonare raională.
Componenţa raionului Calafat se va modifica din nou, în urma intrării în vigoare a prevederilor Legii Nr. 3/1960, în urma căreia raionul şi-a schimbat competenţa teritorială.
Sfatul Popular al raionului Calafat şi-a încetat activitatea în decembrie 1968, în urma intrării în vigoare a Legii Nr. 57/1968 de organizare şi funcţionare a Consiliilor Populare.
La baza organizării şi funcţionării Sfatului Popular al raionului Calafat a stat Decretul Nr. 259/1950. Acesta stabilea sarcinile Sfaturilor populare, şi anume:
„- asigură respectarea legilor şi înfăptuirea directivelor organelor superioare;
- contribuie la întărirea puterii de apărare a ţării;
- participă la realizarea planului de stat a bugetului;
- coordonează activitatea întreprinderilor;
- întărirea gospodăriilor agricole;
- asigură ridicarea nivelului de cultural şi politic, lichidarea analfabetismului, dezvoltarea învăţământului;
- asigură respectarea drepturilor cetăţeneşti;
- asigură ocrotirea sănătăţii.”
Potrivit acestui decret, Sfaturile populare au fost organizate ca organe ale puterii de stat, realizând prin deputaţii aleşi controlul activităţilor de pe teritoriul fiecărei unităţi administrativ-teritoriale, pe termen de patru ani pe baza Legii Nr. 6 /1950. Art. 8 arăta modul de lucru pentru sfaturi „ sfaturile populare lucrează în sesiuni ordinare şi extraordinare”. Sfaturile nu puteau lucra decât în prezenţa majorităţii, iar hotărârile se putea lua doar cu majoritate de voturi. Pe timpul sesiunilor sfaturilor populare se alegea un preşedinte şi un secretar pentru conducerea sesiunilor respective.
Organul de execuţie al Sfatului era Comitetul Executiv, comitet ales de Sfaturile populare. Hotărârea Nr. 361 din 1956, stabilea componenţa Comitetelor Executive, şi anume pentru Sfaturile raionale, acestea erau formate dintr-un preşedinte, 2 vicepreşedinţi, 1 secretar, 7-9 membrii. În ceea ce priveşte responsabilitatea acestora, ele răspundeau în faţa Sfaturilor populare care le-au ales, dar şi în faţa Sfaturilor populare superioare.
Pe lângă Comitetul Executiv funcţionau secţiile: secretariat, cadre, oficiul juridic, administrativă, sănătate, prevederi sociale, gospodărie comunală şi industrie locală, artă şi cultură, învăţământ, comercială şi agricolă.
Source of transfer:Consiliul Popular al oraşului Calafat
 

Information on content and structure

Contains also:Informaţiile acestui fond arhivistic reflectă activitatea desfăşurată de fiecare structură. Se regăsesc procesele-verbale de instalare a Comitetelor Executive, corespondenţă privind alcătuirea circumscripţiilor electorale, planurile de lucru ale Comitetului Executiv, decizii privind numirile de preşedinţi, vicepreşedinţi ai comitetelor executive, planuri, rapoarte ale secţiilor, corespondenţă privind organizarea activităţii. De asemenea, se regăseşte corespondenţa privind problemele juridice, hotărârilor şi sentinţelor pronunţate. Relevante sunt instrucţiunile, dispoziţiile privind munca de cadre, schemele de organizare ale secţiilor, planurile de muncă, rapoartele secţiilor şi instituţiilor subordonate, situaţiile privind personalul. O imagine privind activitatea acestor secţii este dată de documentele păstrate cum ar fi instrucţiunile privind procesul de învăţământ, situaţiile privind combaterea analfabetismului, procese-verbale ale consfătuirilor, programe culturale, fişe ale căminelor culturale, rapoartele instituţiilor de cultură, procesele verbale ale Comisiei de Expertizare a Capacităţii de Muncă, instrucţiunile Ministerului Sănătăţii, rapoartele unităţilor sanitare, planurile de venituri şi cheltuieli, bugetele, procese-verbale privind impunerile pe meseriile sistate şi pe transporturile sistate, instrucţiunile privind impunerea cotelor, tabele de impunere, corespondenţa privind activitatea morilor şi a dăracelor de lână. Conţinutul documentelor acestui fond reflectă aria largă a componenţei teritoriale şi materiale a Sfatului popular al raionului.
System of arrangement:cronologic pe probleme
 

Conditions of access and use

Access regulations:conform art. 28 şi art. 30 din Legea Arhivelor Naţionale nr. 16/1996, modificată, completată şi republicată şi a Regulamentului Sălilor de Studiu ale Arhivelor Naţionale
Reproduction conditions:xerox; aparat foto personal (fără blitz)
Language:română
Finding aids:Inventar: 881
 

Additional comments

Ident instituție/persoană responsab. descriere:S.J.A.N. Dolj – Mihaela Dudu
Status continut descriere:Proiect
Datele creării, revizuirii sau anulării:11.12.2014
 

Usage

End of term of protection:12/31/1998
Permission required:Nu este cazul
Physical Usability:Fără restricții
Accessibility:Public
 

URL for this unit of description

URL:http://cautare-b.arhivelenationale.ro/cautare-b/detail.aspx?ID=265550
 
Home|Shopping cartno entries|Login|de en fr it nl sl ar hu ro
Online queries in archival fonds - Centrul Regional București