GL-F-00112 Sfatul Popular al Raionului Lieşti, 1953-1960 (niv.Fond)

Archive plan context

 

Information on identification

Ref. code:GL-F-00112
Ref. code AP:GL-F-00112
Title:Sfatul Popular al Raionului Lieşti
Creation date(s):1953 - 1960
Level:niv.Fond
 

Information on extent

Number:762
Running meters:26.15
Archival Material Types:dosare, registre
 

Information on context

Name of the creator / provenance:Sfatul Popular al Raionului Lieşti
Collection period:1953 - 1960
Administration history:Organizarea administrativ teritorială a României s-a modificat radical prin „Legea pentru raionarea administrativ-economică a teritoriului RPR” nr. 5 din 6 sept. 1950. Precedenta organizare, bazată pe împărţirea ţării în judeţe, plăşi şi comune urbane şi rurale, a fost înlocuită cu alta (în mare măsură după modelul sovietic), având ca unităţi ca unităţi administrativ-teritoriale regiunile, raioanele, oraşele şi comunele.
Organele locale ale puterii de stat sunt sfaturile populare – regionale, raionale, orăşeneşti şi comunale.
Art. 7 al legii stabilea că „Raionul este unitate teritorială operativă din punct de vedere economic, politic şi administrativ, alcătuit din oraşe de subordine raională şi comune. Localitatea de reşedinţă a Sfatului popular al raionului este centrul raional. Raionul este subordonat direct regiunii”.
Spre deosebire de oraşe şi comune, unde sfaturile populare preiau, în mare măsură, competenţele administrative şi teritoriale ale primăriilor, sfaturile populare regionale şi raionale sunt instituţii noi, atât ca atribuţii legale cât şi ca teritoriu.
Sfatul Popular al Raionului Lieşti a fost înfiinţat în luna august 1953, preluând 16 din comunele care au aparţinut anterior raionului Măicăneşti: Lieşti (inclusiv fosta com. Şerbăneşti desfiinţată acum), Vulturul, Hânguleşti, Obileşti, Râmniceni, Năneşti, Fundeni, Călieni, Nămoloasa Târg, Nămoloasa Sat, Măicăneşti, Gulianca, Salcia Tudor, Ciorăşti, Mihălceni şi Mărtineşti. La acestea s-au adăugat patru comune de la alte raioane, respectiv com Griviţa şi Tudor Vladimirescu (anterior raionul Galaţi), Iveşti şi Buceşti (anterior raionul Tecuci, Regiunea Bârlad).
Comunele raionului totalizau un număr de 57 sate, iar resedinţa acestuia era comuna Lieşti.
Raionul Lieşti şi Sfatul său popular au fost desfiinţate prin efectul Legii nr. 3 din 24 dec. 1960, pentru îmbunătăţirea împărţirii administrative a teritoriului RPR.
Majoritatea comunelor, inclusiv centrul de raion au trecut în componenţa Raionului Galaţi (com. Lieşti, Năneşti, Fundeni, Călieni, Nămoloasa Târg, Nămoloasa Sat, Grivita, Iveşti, Buceşti şi Tudor Vladimirescu). Altele au fost arondate la Raioanele Focşani (com.Vulturul, Hânguleşti, Obileşti, Mărtineşti), Brăila (com. Râmniceni, Măicăneşti, Gulianaca, Salcia Tudor) şi Râmnicul Sărat – Regiunea Ploieşti (com. Ciorăşti, Mihălceni).
Iniţial, Sfatul Popular al Raionului Lieşti a activat cu atribuţiile şi competenţele stabilite prin Legea nr. 5/1950 şi Decretul nr. 259 din 28 dec. 1950 pentru organizarea şi funcţionarea sfaturilor populare. O nouă reglementare se produce prin Legea nr. 6/1957. Acestea nominalizează atribuţiile sfaturilor populare, denumite „sarcini”, principalele se referindu-se la:
•asigură respectarea legilor, înfăptuirea directivelor şi hotărârilor organelor superioare;
•ocrotirea drepturilor cetăţenilor, paza şi apărarea avutului obştesc, menţinerea ordinii publice;
•contribuţia la întărirea puterii de apărare a ţării;
•participarea la realizarea planului de stat şi bugetului general, întocmirea şi executarea bugetelor locale;
•conducerea activităţii intreprinderilor şi instituţiilor economice si culturale subordonate lor;
•contribuţia la înfăptuirea politicii de industrializare şi electrificare a ţării;
• întărirea şi extinderea gospodăriilor agricole, continua dezvoltare a producţiei agricole;
•dezvoltarea comerţului de stat, supravegherea aprovizionării populaţiei, controlul comerţului particular;
•buna gospodărire, sistematizare, efectuarea de lucrări edilitare; construirea şi întreţinerea de locuinţe şi localuri;
•dezvoltarea învăţământului, a instituţiilor de cultură şi artă, dezvoltarea culturii fizice şi a sportului de masă;
•asigurarea ocrotirii sănătăţii publice, organizarea instituţiilor sanitare, de ocrotirea a mamei şi a copilului şi de asistenţă socială, stabilirea şi plata pensiilor şi ajutorului familial de stat;
Sfaturile populare erau definite ca organe locale ale puterii de stat care conduc unităţile administrativ teritoriale în care sunt alese, activitatea locală pe tărâm economic, gospodăresc, social-cultural şi administrativ. Ele îndrumă şi controlează organele, instituţiile şi intreprinderile ce le sunt subordonate.
Sfaturile populare raionale lucrau în sesiuni ordinare şi extraordinare, iar organele excutive erau comitetele executive care conduceau activitatea economică, socială şi culturală în limitele legii şi pe baza hotărârilor sfaturilor populare respective, sfaturilor populare superioare şi comitetelor executive ale acestora, ale organelor centrale ale puterii şi administraţiei de stat.
Pe lângă comitetele executive funcţionau mai multe secţiuni (secţii) şi organe: secretariat, financiară, agricolă, comercială, gospodărie comunală şi industrie locală, învăţământ, sănătate, cultură şi artă, prevederi sociale, planificare, cadre, oficiul juridic, organizatorică, comitete de cultură. . Sfaturile populare raionale puteau organiza, după specificul economic al fiecăruia, şi alte secţiuni şi organe, pe ramuri de activitate, cu aprobarea sfatului popular regional şi a Consiliului de Miniştri.
Deşi se delimitează atribuţiile sfaturilor populare, ca organe alese, de cele ale comitetelor executive, acestea din urmă concentrează în fapt, puterea în mâinile lor, fiind supuse unei subordonări ierarhice riguroase.
 

Information on content and structure

Contains also:Principalele genuri de acte sunt: ordine ale organelor ierarhic superioare, instrucţiuni, dări de seamă, rapoarte, procese-verbale, hotărâri, decizii, planuri de muncă venituri şi cheltuieli, tabele, situaţii statistice, proiecte şi documentaţii tehnice, scheme de organizare, state de plată.
Conţinutul informativ al documentelor acoperă o arie largă de probleme din domeniile:
•administraţiei locale (inclusiv probleme edilitare, de gospodărie şi industrie locală, construcţia, întreţinerea şi modernizarea de drumuri şi poduri de interes local);
•agriculturii (planificarea, executarea lucrărilor şi producţei agricole, dezvoltarea zootehniei, procesul de colectivizare şi expropriere, cotele obligatorii şi colectarea produselor agricole;
•financiar (impozite, taxe, venituri şi cheltuieli, bugete locale, contribuţia voluntară);
•comerţului (activitatea comerţului se stat şi particular, stabilirea preţurilor produselor);
•sănătăţii (probleme de ocrotirea sănătăţii, spitale, asistenţă sanitară, epidemiologică, mortalitate, demografie);
•învăţământului şi culturii (combaterea alfabetismului, recenseminte, planuri de şcolarizare, organizarea şi funcţionarea şcolilor, a instituţiilor de cultură şi artă)
•prevederilor sociale
•problemele de personal ale sfaturilor populare, comitetelor executive şi secţiilor, instituţiilor şi intreprinderilor subordonate.
Există numeroase u. a. constituite pe comune, documentaţiile sesiunile sfaturilor populare (raional şi comunale) şi ale sesiunilor comitetelor executive, în care se regăsesc toate probleme menţionate.
 

Conditions of access and use

Access regulations:Conform prevederilor art. 30 din Legea Arhivelor Naționale nr. 16/1996 (republicată) și "Procedurii privind asigurarea accesului la informare şi cercetarea documentelor aflate în păstrarea Arhivelor Naţionale"
Language:română
Finding aids:Inventar nr. 152 (1953-1960)
 

Additional comments

Status continut descriere:Proiect
 

Usage

End of term of protection:12/31/1990
Permission required:Nu este cazul
Physical Usability:Fără restricții
Accessibility:Lucrător ANR
 

URL for this unit of description

URL:http://cautare-b.arhivelenationale.ro/cautare-b/detail.aspx?ID=267358
 
Home|Shopping cartno entries|Login|de en fr it nl sl ar hu ro
Online queries in archival fonds - Centrul Regional București