GL-F-00129 Sfatul Popular al Raionului Bujor, 1950-1968 (niv.Fond)

Archive plan context

 

Information on identification

Ref. code:GL-F-00129
Ref. code AP:GL-F-00129
Title:Sfatul Popular al Raionului Bujor
Creation date(s):1950 - 1968
Level:niv.Fond
 

Information on extent

Number:2036
Running meters:70.00
Archival Material Types:dosare, registre
 

Information on context

Name of the creator / provenance:Sfatul Popular al Raionului Bujor
Collection period:1951 - 1968
Administration history:Organizarea administrativ teritorială a României s-a modificat radical prin „Legea pentru raionarea administrativ-economică a teritoriului RPR” nr. 5 din 6 sept. 1950. Precedenta organizare, bazată pe împărţirea ţării în judeţe, plăşi şi comune urbane şi rurale, a fost înlocuită cu alta (în mare măsură după modelul sovietic), având ca unităţi ca unităţi administrativ-teritoriale regiunile, raioanele, oraşele şi comunele.
Organele locale ale puterii de stat sunt sfaturile populare – regionale, raionale, orăşeneşti şi comunale.
Art. 7 al legii stabilea că „Raionul este unitate teritorială operativă din punct de vedere economic, politic şi administrativ, alcătuit din oraşe de subordine raională şi comune. Localitatea de reşedinţă a Sfatului popular al raionului este centrul raional. Raionul este subordonat direct regiunii”.
Spre deosebire de oraşe şi comune, unde sfaturile populare preiau, în mare măsură, competenţele administrative şi teritoriale ale primăriilor, sfaturile populare regionale şi raionale sunt instituţii noi, atât ca atribuţii legale cât şi ca teritoriu.
Prin această lege se înfiinţau 28 de regiuni, printre care şi Regiunea Galaţi, având în componenţă Raioanele: Brăila, Bujor, Călmăţui, Făurei, Galaţi, Măcin și Tulcea.
Raionul Bujor (cu reşedinţa în com. Bujor Târg) şi sfatul său popular au funcţionat în perioada sept.1950-dec.1968, numai în cadrul Regiunii Galaţi, iniţial cu 19 comune. Acestea au apartinut anterior judeţelor Covurlui (com. Băleni, Băneasa, Bujor Târg, Corni, Crăeşti, Cuca, Cudalbi, Folteşti, Fârtăneşti, Jorăşti, Măstăcani, Oancea, Oasele, Roşcani, Smulţi, Tudor Vladimirescu, Vârlezi, Vlădeşti) şi Tecuci (com. Pu
Prin Decretul nr. 331/1952 se reduce numărul regiunilor de la 28 la 18 şi în acelaşi timp au loc unele modificări în componenţa regiunilor şi raioanelor. Astfel, Raionul Bujor va cuprinde 23 de comune, prin preluarea a patru comune de la Raionul Galaţi, respectiv comunele Frumuşiţa, Şiviţa, Scânteieşti şi Brate
În urma aplicării Decretului nr. 12/1956 privind noua structură administrativă, regiunile se reduc de la 18 la 16. Raionul Bujor conţinea 17 comune: Băleni, Băneasa, Bujor, Brăneşti (nou înfiinţată), Corni, Crăeşti, Cuca, Fârţăneşti, Măstăcani, Oancea, Oasele, Roşcani, Rogojeni (nou înfiinţată), Smulţi, Vârlezi, Vlădeşti. În acelaşi timp, comunele Jorăşti şi Tudor Vladimirescu intrau în componenţa Raionului Bereşti (nou înfiinţat), iar comunele Frumuşiţa, Şiviţa şi Scânteieşti se reîntorc la Raionul Galați.
Componenţa Raionului Bujor se modifică din nou, în urma intrării în vigoare a prevederilor Legii nr. 3/1960 pentru îmbunătăţirea împărţirii administrative a teritoriului, totalizând un număr de 27 comune, din care 15 provin de la Raionul Bereşti – desfiinţat, iar comunele Oasele/Rediu şi Folteşti trec la Raionul Galaţi.
Regiunile/raioanele şi-au încetat activitatea prin intrarea in vigoare a Legii nr. 2 din 16 feb.1968 privind organizarea administrativă a teritoriului (în unităţi administrativ-teritoriale: judeţul, oraşul, comuna) şi a Legii nr. 57 din 26 dec.1968 de organizare şi funcţionarea Consiliilor Populare.
Organizarea şi funcţionarea sfaturilor populare a fost reglementată prin mai multe acte normative (în principal Decretul nr. 259 din 11 dec. 1950, Legea 6/1957), prin care sunt nominalizate atribuţiile denumite „sarcini”, principalele se referindu-se la:
•asigură respectarea legilor, înfăptuirea directivelor şi hotărârilor organelor superioare;
•ocrotirea drepturilor cetăţenilor, paza şi apărarea avutului obştesc, menţinerea ordinii publice;
•contribuţia la întărirea puterii de apărare a ţării;
•participarea la realizarea planului de stat şi bugetului general, întocmirea şi executarea bugetelor locale;
•conducerea activităţii intreprinderilor şi instituţiilor economice si culturale subordonate lor;
•contribuţia la înfăptuirea politicii de industrializare şi electrificare a ţării;
•întărirea şi extinderea gospodăriilor agricole, continua dezvoltare a producţiei agricole;
•dezvoltarea comerţului de stat, supravegherea aprovizionării populaţiei, controlul comerţului particular;
•buna gospodărire, sistematizare, efectuarea de lucrări edilitare; construirea şi întreţinerea de locuinţe şi localuri;
•dezvoltarea învăţământului, a instituţiilor de cultură şi artă, dezvoltarea culturii fizice şi a sportului de masă;
•asigurarea ocrotirii sănătăţii publice, organizarea instituţiilor sanitare, de ocrotirea a mamei şi a copilului şi de asistenţă socială, stabilirea şi plata pensiilor şi ajutorului familial de stat;
Sfaturile populare erau definite ca organe locale ale puterii de stat care conduc unităţile administrativ teritoriale în care sunt alese, activitatea locală pe tărâm economic, gospodăresc, social-cultural şi administrativ. Ele îndrumă şi controlează organele, instituţiile şi intreprinderile ce le sunt subordonate.
Sfaturile populare raionale lucrau în sesiuni ordinare şi extraordinare, iar organele excutive erau comitetele executive care conduceau activitatea economică, socială şi culturală în limitele legii şi pe baza hotărârilor sfaturilor populare respective, sfaturilor populare superioare şi comitetelor executive ale acestora, ale organelor centrale ale puterii şi administraţiei de stat.
Pe lângă comitetele executive funcţionau mai multe secţiuni (secţii) şi organe: secretariat, financiară, agricolă, comercială, gospodărie comunală şi industrie locală, învăţământ, sănătate, cultură şi artă, prevederi sociale, planificare, cadre, oficiul juridic, organizatorică, comitete de cultură. Sfaturile populare raionale puteau organiza, după specificul economic al fiecăruia, şi alte secţiuni şi organe, pe ramuri de activitate, cu aprobarea sfatului popular regional şi a Consiliului de Miniştri.
Deşi se delimitează atribuţiile sfaturilor populare, ca organe alese, de cele ale comitetelor executive, acestea din urmă concentrează în fapt, puterea în mâinile lor, fiind supuse unei subordonări ierarhice riguroase.
 

Information on content and structure

Contains also:Principalele genuri de acte sunt: ordine şi instrucţiuni ale organelor ierarhic superioare, dări de seamă, rapoarte, procese-verbale, hotărâri, decizii, planuri de muncă venituri şi cheltuieli, tabele, situaţii statistice, proiecte şi documentaţii tehnice, scheme de organizare, state de plată.
Conţinutul informativ al documentelor acoperă o arie largă de probleme din domeniile:
•administraţiei locale (inclusiv probleme edilitare, de gospodărie şi industrie locală, construcţia, întreţinerea şi modernizarea de drumuri şi poduri de interes local, electrificarea comunelor);
•agriculturii (planificarea, executarea lucrărilor şi producţiei agricole, dezvoltarea zootehniei, procesul de colectivizare şi expropriere, cotele obligatorii şi colectarea produselor agricole);
•financiar (impozite, taxe, venituri şi cheltuieli, bugete locale, contribuţia voluntară);
•comerţului (activitatea comerţului se stat şi particular, stabilirea preţurilor);
•sănătăţii (probleme de ocrotirea sănătăţii, asistenţă sanitară, epidemiologică, mortalitate, demografie);
•învăţământului şi culturii (combaterea alfabetismului, recenseminte, planuri de şcolarizare, cercuri pedagogice, organizarea şi funcţionarea şcolilor, a instituţiilor de cultură şi artă)
•prevederilor sociale
•problemele de personal ale sfaturilor populare, comitetelor executive şi secţiilor, instituţiilor şi intreprinderilor subordonate.
Există numeroase u. a. constituite pe comune, documentaţiile sesiunile sfaturilor populare (raional şi comunale) şi ale sesiunilor comitetelor executive, în care se regăsesc toate probleme menţionate.
 

Conditions of access and use

Access regulations:Conform prevederilor art. 30 din Legea Arhivelor Naționale nr. 16/1996 (republicată) și "Procedurii privind asigurarea accesului la informare şi cercetarea documentelor aflate în păstrarea Arhivelor Naţionale"
Language:română
Finding aids:Inventar nr. 160 (1950-1968)
 

Additional comments

Status continut descriere:Proiect
 

Usage

End of term of protection:12/31/1998
Permission required:Nu este cazul
Physical Usability:Fără restricții
Accessibility:Lucrător ANR
 

URL for this unit of description

URL:http://cautare-b.arhivelenationale.ro/cautare-b/detail.aspx?ID=267375
 
Home|Shopping cartno entries|Login|de en fr it nl sl ar hu ro
Online queries in archival fonds - Centrul Regional București