GL-F-00158 Sfatul Popular al Raionului Tecuci, 1950-1968 (niv.Fond)

Archive plan context

 

Information on identification

Ref. code:GL-F-00158
Ref. code AP:GL-F-00158
Title:Sfatul Popular al Raionului Tecuci
Creation date(s):1950 - 1968
Level:niv.Fond
 

Information on extent

Number:4435
Running meters:100.80
Archival Material Types:dosare, registre
 

Information on context

Name of the creator / provenance:Sfatul Popular al Raionului Tecuci
Collection period:1950 - 1968
Administration history:Organizarea administrativ teritorială a României s-a modificat radical prin „Legea pentru raionarea administrativ-economică a teritoriului RPR” nr. 5 din 6 sept. 1950. Precedenta organizare, bazată pe împărţirea ţării în judeţe, plăşi şi comune urbane şi rurale, a fost înlocuită cu alta (în mare măsură după modelul sovietic), având ca unităţi ca unităţi administrativ-teritoriale regiunile, raioanele, oraşele şi comunele.
Organele locale ale puterii de stat sunt sfaturile populare – regionale, raionale, orăşeneşti şi comunale.
Art. 7 al legii stabilea că „Raionul este unitate teritorială operativă din punct de vedere economic, politic şi administrativ, alcătuit din oraşe de subordine raională şi comune. Localitatea de reşedinţă a Sfatului popular al raionului este centrul raional. Raionul este subordonat direct regiunii”.
Spre deosebire de oraşe şi comune, unde sfaturile populare preiau, în mare măsură, competenţele administrative şi teritoriale ale primăriilor, sfaturile populare regionale şi raionale sunt instituţii noi, atât ca atribuţii legale cât şi ca teritoriu.
Prin această lege se înfiinţau 28 de regiuni, printre care şi Regiunea Putna în componenţa căruia a intrat Raionul Tecuci, alături de Raioanele Adjud, Focşani, Măicăneşti, Panciu şi Vrancea.
Raionul Tecuci (cu reşedinţa în oraşul Tecuci) şi sfatul său popular au funcţionat în perioada sept.1950-dec.1968, iniţial cu 20 comune şi care au aparţinut anterior judeţului cu acelaşi nume: comunele Barcea, Brăhăşeşti, Buceşti, Buciumeni, Corod, Cosmeşti, Drăgăneşti, Furceni, Gohor, Iveşti, Matca, Movileni, Munteni, Nărteşti, Negrileşti, Nicoreşti, Poiana, Tălpigi, Ţepu, Umbrăreşti.
Prin Decretul nr. 331/1952 se reduce numărul regiunilor de la 28 la 18 şi în acelaşi timp au loc unele modificări în componenţa regiunilor şi raioanelor. Astfel, prin desfiinţarea Regiunii Putna, Raionul Tecuci trece în subordinea Regiunii Bărlad, cuprinzând 26 de comune. Rămân în mare parte cele anterioare, cu deosebirea că sunt preluate de la Raionul Zeletin 7 comune (Bogheşti, Căbeşti, Galbeni, Giurgiuoana, Glăvăneşti, Muncelu, Podu Turcului) iar comuna Nicoreşti intră in componenţa Raionului Panciu.
În urma aplicării Decretului nr. 12/1956 privind noua structură administrativă, regiunile se reduc de la 18 la 16. Raionul Tecuci trece în subordinea Regiunii Galaţi (prin desfiinţarea Regiunii Bârlad) cu cele 27 comune: Barcea, Blânzi (nou infiinţată), Brăhăşeşeti, Buciumeni, Cerţeşti, Ciorăşti, Condrea, Cudalbi, Corod, Cosmeşti, Drăgăneşti, Furceni, Ghidigeni, Gohor, Matca, Mândreşti (nou infiinţată), Movileni, Munteni, Nărteşti, Negrileşti, Nicoreşti, Pochidia, Poiana, Priponeşti, 23 August (fost Puţeni), Tălpigi, Ţepu.
Componenţa Raionului Tecuci se modifică din nou, în urma intrării în vigoare a prevederilor Legii nr. 3/1960 pentru îmbunătăţirea împărţirii administrative a teritoriului, totalizând un număr de 28 comune (preia com. Umbrăreşti iar com. 23 August îşi schimbă denumirea in Valea Mărului).
Regiunile/raioanele şi-au încetat activitatea prin intrarea in vigoare a Legii nr. 2 din 16 feb.1968 privind organizarea administrativă a teritoriului (în unităţi administrativ-teritoriale: judeţul, oraşul, comuna) şi a Legii nr. 57 din 26 dec.1968 de organizare şi funcţionarea Consiliilor Populare.
Organizarea şi funcţionarea sfaturilor populare a fost reglementată prin mai multe acte normative (în principal Decretul nr. 259 din 11 dec. 1950, Legea 6/1957), prin care sunt nominalizate atribuţiile denumite „sarcini”, principalele se referindu-se la:
•asigură respectarea legilor, înfăptuirea directivelor şi hotărârilor organelor superioare;
•ocrotirea drepturilor cetăţenilor, paza şi apărarea avutului obştesc, menţinerea ordinii publice;
•contribuţia la întărirea puterii de apărare a ţării;
•participarea la realizarea planului de stat şi bugetului general, întocmirea şi executarea bugetelor locale;
•conducerea activităţii intreprinderilor şi instituţiilor economice si culturale subordonate lor;
•contribuţia la înfăptuirea politicii de industrializare şi electrificare a ţării;
•întărirea şi extinderea gospodăriilor agricole, continua dezvoltare a producţiei agricole;
•dezvoltarea comerţului de stat, supravegherea aprovizionării populaţiei, controlul comerţului particular;
•buna gospodărire, sistematizare, efectuarea de lucrări edilitare; construirea şi întreţinerea de locuinţe şi localuri;
•dezvoltarea învăţământului, a instituţiilor de cultură şi artă, dezvoltarea culturii fizice şi a sportului de masă;
•asigurarea ocrotirii sănătăţii publice, organizarea instituţiilor sanitare, de ocrotirea a mamei şi a copilului şi de asistenţă socială, stabilirea şi plata pensiilor şi ajutorului familial de stat;
Sfaturile populare erau definite ca organe locale ale puterii de stat care conduc unităţile administrativ teritoriale în care sunt alese, activitatea locală pe tărâm economic, gospodăresc, social-cultural şi administrativ. Ele îndrumă şi controlează organele, instituţiile şi intreprinderile ce le sunt subordonate.
Sfaturile populare raionale lucrau în sesiuni ordinare şi extraordinare, iar organele excutive erau comitetele executive care conduceau activitatea economică, socială şi culturală în limitele legii şi pe baza hotărârilor sfaturilor populare respective, sfaturilor populare superioare şi comitetelor executive ale acestora, ale organelor centrale ale puterii şi administraţiei de stat.
Pe lângă comitetele executive funcţionau mai multe secţiuni (secţii) şi organe: secretariat, financiară, agricolă, comercială, gospodărie comunală şi industrie locală, învăţământ, sănătate, cultură şi artă, prevederi sociale, planificare, cadre, oficiul juridic, organizatorică, comitete de cultură.
Deşi se delimitează atribuţiile sfaturilor populare, ca organe alese, de cele ale comitetelor executive, acestea din urmă concentrează în fapt, puterea în mâinile lor, fiind supuse unei subordonări ierarhice riguroase.
 

Information on content and structure

Contains also:Principalele genuri de acte sunt: ordine ale organelor ierarhic superioare, instrucţiuni, dări de seamă, rapoarte, procese-verbale, hotărâri, decizii, planuri de muncă venituri şi cheltuieli, tabele, situaţii statistice, proiecte şi documentaţii tehnice, scheme de organizare, state de plată.
Conţinutul informativ al documentelor acoperă o arie largă de probleme din domeniile:
•administraţiei locale (inclusiv probleme edilitare, de gospodărie şi industrie locală, construcţia, întreţinerea şi modernizarea de drumuri şi poduri de interes local);
•agriculturii (planificarea, executarea lucrărilor şi producţei agricole, dezvoltarea zootehniei, procesul de colectivizare şi expropriere, cotele obligatorii şi colectarea produselor agricole;
•financiar (impozite, taxe, venituri şi cheltuieli, bugete locale, contribuţia voluntară);
•comerţului (activitatea comerţului se stat şi particular, stabilirea preţurilor produselor);
•sănătăţii (probleme de ocrotirea sănătăţii, spitale, asistenţă sanitară, epidemiologică, mortalitate, demografie);
•învăţământului şi culturii (combaterea alfabetismului, recenseminte, planuri de şcolarizare, organizarea şi funcţionarea şcolilor, a instituţiilor de cultură şi artă)
•prevederilor sociale
•problemele de personal ale sfaturilor populare, comitetelor executive şi secţiilor, instituţiilor şi intreprinderilor subordonate.
Există numeroase u. a. constituite pe comune, documentaţiile sesiunile sfaturilor populare (raional şi comunale) şi ale sesiunilor comitetelor executive, în care se regăsesc toate probleme menţionate.
 

Conditions of access and use

Access regulations:Conform prevederilor art. 30 din Legea Arhivelor Naționale nr. 16/1996 (republicată) și "Procedurii privind asigurarea accesului la informare şi cercetarea documentelor aflate în păstrarea Arhivelor Naţionale"
Language:română
Finding aids:Inventare nr: 218, 872, 1029
 

Additional comments

Status continut descriere:Proiect
 

Usage

End of term of protection:12/31/1998
Permission required:Nu este cazul
Physical Usability:Fără restricții
Accessibility:Lucrător ANR
 

URL for this unit of description

URL:http://cautare-b.arhivelenationale.ro/cautare-b/detail.aspx?ID=267403
 
Home|Shopping cartno entries|Login|de en fr it nl sl ar hu ro
Online queries in archival fonds - Centrul Regional București